Webbplatsen 2023.smfriidrott.com administreras av Söderhamns IF och den följer föreningens integritetspolicy. Den kan du ta del av i sin helhet på längre ned på denna sida.

Specifikt för denna webbplats

Personuppgifter i form av e-postadress sparas för att kunna skicka nyhetsbrev till de besökare som har registrerat sig för att sådana utskick. Dessa personuppgifter raderas senast 12 månader efter att Friidrotts-SM 2023 har avslutats.

Cookies

Denna webbplats använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder oss av följande cookies:

 • Permanenta cookies. Permanenta cookies sparas som små textfiler i datorn och raderas sedan på ett bestämt datum. De används till exempel för att lagra inställningar som användaren gör mellan olika besök på webbplatsen.
 • Sessionscookie. Sessionscookies lagras i webbläsarens minne och raderas när webbläsaren stängs. De kan till exempel användas för att upprätthålla en inloggning då användaren går från en sida till en annan.
 • Cookies för statistik. Analytiska-cookies som gör det möjligt för oss att känna igen och räkna antalet besökare och se hur besökare navigerar när de använder webbplatsen. Vi använder verktyg från Google Analytics för att analysera vår trafik. De använder i sin tur cookies för att göra detta möjligt. Vi anonymiserar IP-adresserna för att dessa inte ska kunna kopplas till individer.

Cookies på webbplatsen

Domän (Beskrivning)

Nuvarande domän (Webbplatsfunktioner – inloggningsstatus, tidszon och WordPress egna cookies)
Google (Beteende-data och statistik)
Vimeo (Videospelare)
Youtube (Videospelare)

Inställningar för Cookies

Om du inte vill att din dator tar emot och lagrar cookies kan du justera säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Vissa delar av webbplatsen kan användas fullt ut endast om din webbläsare tillåter cookies. Läs gärna mer om Cookies hos Post- och Telestyrelsen.

Har du frågor?

Kontakta Söderhamns IF
E-post: friidrott@soderhamnsif.se
Postadress: Ankarvägen 12, 826 60 Söderhamn

Söderhamns IF – Integritetspolicy

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Söderhamns IF, 886000–2339 Ankarvägen 12, 826 60 Söderhamn (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän med mera) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter med mera).

Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
 • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
 • Licenshantering
 • Ansökan om bidrag
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier
 • Tillträdesförbud (om tillämpligt)
 • Ordningsstörningar och otillåten påverkan (om tillämpligt)

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta. Det kan exempelvis vara aktuellt när/om du anmäls till tävling i tredje land.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

Ändamål med behandling – Laglig grund
Hantering av medlemskap i föreningen – Avtal
Föreningsadministration – Avtal
Deltagande i föreningens träningsverksamhet – Avtal
Licenshantering – Avtal
Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet – Avtal
Ansökan om bidrag – Rättslig förpliktelse
Sammanställning av statistik och uppföljning – Allmänt intresse
Utbildningar arrangerade av föreningen – Allmänt intresse vid statsbidragsfinansierad utbildning, annars samtycke
Kontakt med föreningen – Intresseavvägning
Besök på vår hemsida – Intresseavvägning
Publicering av material på hemsida och sociala medier – Intresseavvägning och ibland samtycke
Tillträdesförbud – Rättslig förpliktelse
Ordningsstörningar och otillåten påverkan – Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.
Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.
För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.
Du har i vissa fall även rätt till dataportabilitet av personuppgifterna. Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir ändrade.
Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om du motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

Du har också rätt att dra in ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring. Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot behandling. Kontakta styrelsen för att utöva dina rättigheter. Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se.

Om du vill veta mer Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter kontaktar du styrelsen.
E-post: friidrott@soderhamnsif.se
Postadress: Ankarvägen 12, 826 60 Söderhamn

Välkommen till Friidrotts-SM i Söderhamn 28–30 juli 2023!

Köpknapp